วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

โครงงานภาษาไทย เรื่อง การถอดบทความร้อยกลอง ตอน 1

บทคัดย่อ
ในการเรียนภาษาไทย ทักษะด้านการอ่านเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในบางครั้งบทเรียนนอกจากจะเป็นร้อยแก้วธรรมดาแล้วยังมีร้อยกรองอีกด้วย ซึ่งร้อยกรองบางบทยังใช้คำศัพท์ที่ยากและไม่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน จึงทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจ ผู้จัดทำโครงงาน จึงได้นำร้อยกรองบทหนึ่งนำมาแยกคำศัพท์ยาก หาความหมายของคำศัพท์นั้น พร้อมถอดความเป็นร้อยแก้ว เพื่อความสะดวกในการศึกษาต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานภาษาไทย เรื่อง ถอดบทความร้อยกลอง ต้องขอขอบพระคุณ อาจารย์เยาวมาศ ดินลานสกูล ครูผู้สอนวิชากลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 ที่ได้กรุณาช่วยเหลือให้แนวทางในการคิด ให้คำแนะนำในการวางแผนจัดทำโครงงาน รวมทั้งต้องขอขอบคุณสมาชิกในกลุ่ม ทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการร่วมทำโครงงานในครั้งนี้ และต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนในการทำโครงงานในครั้งนี้
คณะผู้จัดทำโครงงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่ที่กล่าวไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คณะผู้จัดทำ


โครงงานภาษาไทย เรื่อง การถอดบทความร้อยกลอง
บทที่ ๑
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ในการเรียนภาษาไทย ทักษะด้านการอ่านเป็นสิ่งสำคัญ แต่ในบางครั้งบทเรียนนอกจากจะเป็นร้อยแก้วธรรมดาแล้วยังมีร้อยกรองอีกด้วย ซึ่งร้อยกรองบางบทยังใช้คำศัพท์ที่ยากและไม่คุ้นเคยในชีวิตประจำวัน จึงทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจ ผู้จัดทำโครงงาน จึงได้นำร้อยกรองบทหนึ่งนำมาแยกคำศัพท์ยาก หาความหมายของคำศัพท์นั้น พร้อมถอดความเป็นร้อยแก้ว เพื่อความสะดวกในการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อหาความหมายของคำศัพท์ยากจากบทร้อยกรอง
๒.เพื่อถอดความบทร้อยกรองเป็นร้อยแก้ว
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
ในการศึกษาค้นคว้าจะศึกษาเฉพาะคำศัพท์และถอดความบทร้อยกรองที่ชื่อ ชโย สยาม , น้ำตา และ ณ ยามสายัณห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ร่วมกันเเสดงความคิดเห็นบทความกันนะครับ